Terminalist

Muuga sadamasse kavandatakse kuni 4000 m3 esialgse ladustTallinn LNG Phase 1amisvõimsusega veeldatud maagaasi terminali, koos paakautode laadimisestakaadi, laevade punkerdamise- ja lossimiseestakaadiga kail (süvis -11 m, LOA 198 m). Terminal ühendatakse läbi ligikaudu 1 km kaugusel asuva ühenduspunkti gaasi ülekandevõrku, mis annab kuni  0,5 miljardi m3 aastase läbilaskevõimsuse.


Terminali on saab laiendada regionaalse vedelgaasiterminali nõuetele vastavaks, mis võimaldab LNG impordi ükskõik millisest tootmispiirkonnast maailmas ja selle ümberlaadmise teistesse Läänemere terminalidesse.  Selleks tuleb terminali kinnistule rajada kuni neli vertikaalset LNG mahutit summaarse ladustamise võimsusega alates 20 000 m3 kuni 250 000 m3, pikendada LNG tankerite lossimise torustiku umbes 600 m kaugusel asuvale täiendavale kaile (süvis -17 m, LOA 365 m). Riiklik ülekandevõrk paikneb ligikaudu 13 km kaugusel terminalist, millega ühendumine võimaldab  gaasi läbilaskevõime võrku suurendada  kuni 4 miljardi m3-ni aastas.

Asukoht

Tallinna LNG terminali asukoht Google Maps’is: www.google.com/maps/TallinnLNG terminal

Ajalugu

 • 05.2012. AS Tallinna Sadam ja Vopak LNG Holdings B.V. (koos Vopaki tütarettevõttega AS Vopak E.O.S.) allkirjastavad kavatsuste protokolli LNG terminali arendamiseks Muuga sadamas.
 • 09.2012. Valmib Tallinna LNG terminali eel-teostatavusuuring (Ramboll, viitenr. 120531003).
 • 08.2012. Algatatakse Tallinna LNG regionaalse terminali asukohavaliku teemaplaneerigu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus Jõelähtme vallas.
 • 10.2012. Valmib terminali esialgne tehniline lahendus, teostaja: Vopak LNG.
 • 05.2013. Valmib veeldatud maagaasi (LNG) punkerdamise taristu Tallinna Sadamale kuuluvale sadamaterritooriumile rajamise teostatavus- ja tasuvusuuring (Pöyry, viitenr. 52X174558).
 • 2013. Projekt arvatakse Euroopa Liidu ühishuvprojektide (PCI) Soome ja Balti gaasiturugde ühendamise (BEMIP Gas) tegevuskava prioriteetide nimekirja (Regulation [EU] No 347/2013). Tallinna LNG terminali vastavust BEMIP Gas PCI  nõutele kinnitati 2015. aastal, kui projekt lülitati nr. 8.1.2.3. all uuendatud PCI projektide nimekirja. See võimaldab projekti efektiivset integreerimist üleeuroopalisse gaasitranspordi infrastruktuuri ja lubab projektile taotleda kaasrahastust CEF Energy (Connecting Europe Facility) programmist. Projekt oli PCI nimekirjas kuni 2017. aasta lõpuni, kui kõik Balti riikide LNG terminalide projektid lülitati sellest nimekirjast välja.
 • 10.2014. EG Võrguteenus väljastab esialgsed tehnilised tingimused Tallinna LNG terminali ühendamiseks maagaasi ülekandevõrku.
 • 11.2014.Teemaplaneeringu eskiisi ja strateegilise keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu Jõelähtme vallas. Eskiis ja programm kiidetakse heaks .
 • 2015.Valmib 4000 m3 veeldatud maagaasi (LNG) mahutitega punkerdamise taristu, paakautode laadimise ja ülekandevõrgu ühenduse põhiprojekt (Sweco Projekt, töö nr. 15320-0025).
 • 2016. Valmib punkerdamise taristu keskkonnamõjude ja riskide eelanalüüs.
 • 09.2016. Terminali keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande heakskiitmine Keskkonnaameti poolt.
 • 12.2016. Terminali teemaplaneeringu kehtestamine Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr. 416.
 • 09.2019. Terminali detailplaneeringu kehtestamine Jõelähtme Vallavaltisuse korraldusega nr. 799